Játékszabályzat

A PURINAONE® „3 hetes sikerprogram” promóciós kampány játékszabályzat

 

 

1.                 A Nestlé Hungária Kft. PurinaÁllateledel üzletága – székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban részletezett Sikerprogramot szervez (a továbbiakban együtt: Sikerprogram). A Sikerprogramban kizárólag nem cselekvőképtelen*, 16. életévüket betöltött*, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, természetes személyek* (a továbbiakban: Résztvevők) vehetnek részt.

2.                 A Sikerprogramban minden 1.pontban részletezett feltételeknek megfelelő személy részt vehet, aki rendelkezik interneteléréssel és van legalább egy egészséges felnőtt macskája.

A Játékból ki vannakzárva a Szervező, aProfield Sales Kft, a Nestlé Hungária Kft, valamint a Játék szervezésében részt vevőegyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.                 A Sikerprogram időtartama: 2018. október08. 0:00-tól 2018. november 11. 23:59-ig

4.                 A Sikerprogramba valójelentkezés menete:

ASikerprogramban való részvételhez a Jelentkezőknek létre kell hozniuk egy fiókot (https://www.purina-one.hu/macska/3-hetes-sikerprogram/profiles/my-challenge), valamint követniük kell a https://www.purina-one.hu/macska/3-hetes-sikerprogram

weboldalon leírt,jelentkezésről szóló folyamatot. A Jelentkezőtől bekért adatok:

-         Jelentkező neve

-         Jelentkező email címe

-         Macska neve, kora

-         Macska neme

-         Macska fajtája

-         Macska súlya 

 

A jelentkezőnekregisztrációkor lehetősége nyílik fényképet feltölteni a jelentkezéssel érintett cicáról. Ez a fénykép nem azonos az 5. pont szerint a Sikerprogram keretében alkotott Vélemény alátámasztására szolgáló fényképpel.

A feltöltött fényképekrevonatkozó előírások és rendelkezések a játékszabályzat 6. pontjában kerültek részletezésre. A feltöltött fényképeknek minden tekintetben meg kell felelniük a jelen részvételi szabályzatban meghatározott  előírásoknak.

Egy Jelentkező legfeljebb5 cicával vehet részt a Sikerprogramban. Egy cicához csak egy jelentkezés társítható.

A hiányos, valótlan, ajelen szabályzat feltételeinek nem megfelelő és/vagy hibás adatokat tartalmazó Jelentkezés nem elfogadható, és a jelentkezés kizárásra kerülhet.

ASzervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Sikerprogramból azon Jelentkezőt, aki nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt személyi (*-al jelölt) feltételeknek.

            Regisztrációjávala Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Sikerprogram technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5.                 A Sikerprogram menete:

A Sikerprogram alatt aJelentkezőnek biztosítania kell, hogy egészséges felnőtt cicáját kizárólag PURINA ONE® száraztáppal eteti.

A Sikerprogram során aJelentkező feladata, hogy 3 héten át kövesse és a jelen játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően dokumentálja a macskáján a PURINA ONE® száraztáppal történő etetés hatásaként végbemenő változásokat.

A Sikerprogrambefejeztével a Jelentkező a Szervezőtől kapott elektronikus kérdőíven benyújthatja véleményét a Sikerprogram során szerzett tapasztalatairól, valamint a résztvevő macskáról készült fényképét (továbbiakban „Vélemény”). A Véleménynek meg kell felelnie a jelen szabályzatban rögzített feltételeknek.

A 10. pont szerintisorsolásban való részvétel feltétele, hogy a Jelentkező fényképes véleményt nyújtson be a Sikerprogram során szerzett tapasztalatairól.

A Vélemény megalkotásáravonatkozó rendelkezések:

-         A Véleménynek meg kell felelnie a200 és 1200 karakter közötti karakterkorlátozásnak, beleértve a szóközöket és írásjeleket is.

-         A Véleményt megfelelőszóhasználattal, mondattani, nyelvtani, gépelési és központozási hibáktól mentesen kell megfogalmazni.

-         A Véleménynek eredetinek kelllennie, részben sem tartalmazhat más forrásból, különösen a PURINA ONE® márka weboldaláról származó reprodukciót.

-         A Vélemény nem lehet vulgáris.

-         A Vélemény nem sértheti a jóízlést, nem tartalmazhat obszcén szavakat és nem lehet egyéb módos sértő.

-         A Vélemény nem tartalmazhat a program témájától eltérő tárgyat, illetve aSzervezőtől idegen feliratot.

-         A Vélemény nem lehet interneteshonlapról vagy bármely más úton letöltött.

-         A Vélemény nem lehet reklámértékű.

-         A Vélemény nem sértheti a Szervezőjó hírnevét.

-         A Véleménynek meg kell felelni avonatkozó jogszabályoknak, a jó erkölcs és/vagy közrend szabályainak.

 

 

A Véleményhez társítottfényképnek használhatónak és jó minőségűnek kell lennie . A fénykép a résztvevő macskáról kell, hogy készüljön és a Véleményt kell, hogy alátámassza. A fényképnek a Jelentkező macskáját, kell ábrázolnia a PURINA ONE® termékek fogyasztásával töltött legalább három hetes időszakot követően, hogy szemléltesse a PURINA ONE® termékek fogyasztása során tapasztalt változásokat (a „Befejező fénykép”).

6.     A feltöltött képekre vonatkozóelvárások:

-         Az egész macska legyen jóllátható, és csak ő szerepeljen a képen.

-         A macska megfelelő környezetbenlegyen látható, emberek és oda nem illő tartozékok nélkül, és ne viseljen nyakörvet.

-         A macska nem mehetett átkozmetikai átalakuláson, mint pl. a karom eltávolítása.

-         A macska ne szerepeljen veszélyesvagy bármely más nem elfogadható helyzetben.

-         A benyújtott fénykép elfogadottformátuma: .jpeg vagy .gif.

-         A benyújtott fénykép elfogadottmérete: minimum 2MB

-         A benyújtott kép legyen egyértelműenvalódi, nem fotómontázs eredménye.

A benyújtott kép nemképezheti harmadik félhez tartozó szellemi vagy ipari tulajdonjog tárgyát, pl. szerzői jog, védjegy, bejegyzett desing, stb. A kép használhatóságát, minőségét a Szervező ítéli meg.

7.                 A Vélemény moderálása:

a)     A moderálás eredményeképpen vagy elfogadjuk,vagy teljesen, illetve részben visszautasítjuk a Jelentkező által a weboldalunkra benyújtott Vélemény és hozzá tartozó feltöltött kép publikálását.

      Az egyes pályázatok érvénytelenné nyilvánítása tekintetébenkizárólag a    Szervező döntése azirányadó, mellyel szemben a Jelentkező nem jogosult     kifogással élni. Jelentkező tudomásul veszi, hogy Szervezőkizárólagos             döntésénekfüggvénye, hogy az érvénytelennek nyilvánított Vélemény, illetve      kép feltöltőjét kizárja a Sikerprogramból,vagy a pályázata javítására hívja fel.

A moderálás folyamatánakidőtartama általában 20 perctől 1 napig terjedhet, de     a tényleges időtartam változó lehet. A Vélemény és fényképjóváhagyását         követően e-mailbenértesítjük Önt. Véleménye vagy fényképe elutasítása esetén ismételten feltöltheti azt.

b)     A Jelentkezők elfogadják, hogy aBefejező fénykép és a Vélemény moderálás tárgyát képezi a jelen Felhasználási feltételek 5. és 6. pontja szerint, tehát a Befejező fényképet és a Véleményt felülvizsgálja a Szervező vállalat a weboldalon történő nyilvánosságra hozatalt megelőzően.

c)     Amennyiben a Befejező fénykép vagya Vélemény nem felel meg a követelményeknek a jelen Felhasználási feltételek szerint, a Szervező vállalat fenntartja a jogot arra, hogy nem hozza azt nyilvánosságra.

d)     A moderátor által teljesen vagyrészlegesen elutasított Befejező fénykép és Vélemény érvénytelennek tekintendő. A jelentkezők ezután újra jelentkezhetnek egy másik Befejező fényképpel vagy Véleménnyel ugyanazon folyamat szerint, és a moderálás feltételeinek megfelelően.

e)     Egy Jelentkező egy cicáravonatkozóan - az érvénytelennek minősített Vélemény és/vagy fotó javítás utáni feltöltését ide nem értve – legfeljebb egy Vélemény, illetve hozzátartozó fotó feltöltésére jogosult.

8.                 A fényképek és a Véleményhasználati joga

a)     A Befejező fénykép feltöltésévelés a Vélemény benyújtásával a Jelentkező garantálja, hogy ő a Befejező fénykép és a Vélemény szerzői jogának tulajdonosa, a Befejező fénykép és a Vélemény eredeti alkotás, nem pedig másolat, és nem sérti harmadik fél szerzői jogát vagy bármely harmadik fél tulajdonjogát.

b)     A Jelentkező ezúton kizárólagos,jogdíjmentes, visszavonhatatlan, örökös és globális engedélyt ad a Szervező vállalat, valamint anya- és leányvállalatai számára a Befejező fénykép és a Vélemény használatára, közzétételére és kereskedelmi használatára a Sikerprogram keretében saját belátása szerint, a keresztnév feltüntetésével, globális szinten, minden médiafelületen – például az interneten, a közösségi médiában, a nyomtatott sajtóban, televíziós hirdetésekben – bármely típusú ellenszolgáltatás vagy további értesítés, valamint a Jelentkező és bármely harmadik fél jóváhagyásának további kérelmezése, és a használat számának korlátozása nélkül. Jelentkező tudomásul veszi, hogy Szervezőt a Véleménnyel, és a fotókkal kapcsolatosan felhasználási kötelezettség nem terheli.

9.                 Vis maior vagy rendkívüli, aSzervező vállalaton kívül álló okok miatt bekövetkező körülmények esetén a Szervező vállalat fenntartja magának a jogot a Sikerprogram teljes vagy részleges megszüntetésére, elhalasztására, kibővítésére, lerövidítésére és módosítására.

10.             A Szervező a Sikerprogram végén azérvényesen jelentkező, továbbá érvényes Véleményt és hozzá tartozó fényképet feltöltő Jelentkezők közül 100 fő nyertes Jelentkezőt sorsol ki. Nyeremény: Nyertesenként 1 hónapra elegendő, 4x800 g-os PURINA ONE® szárazeledel a Nyertes macskája életstílusa, és íz preferenciája szerint.

Egy Jelentkező annyiszor vesz részt a sorsoláson, ahány cica(legfeljebb 5) tekintetében Véleményt és a véleményt alátámasztó fényképet tölt fel. Egy Jelentkező legfeljebb 5 db nyeremény átvételére jogosult.

Sorsolás időpontja: 2018. december 05. 14:00

Sorsolás helyszíne: H-1143 Budapest, Ilka utca 50.

A sorsolás gépi sorsolásútján kerül lebonyolításra. A sorsolás nem nyilvános.

11.             Szervező  összesen 50 fő tartaléknyertest sorsol. Atartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak Jelentkezése a jelen szabályzatban leírt feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül.

12.             A Szervező a nyertes Jelentkezőketa regisztrációkor megadott e-mail címükön értesíti.

13.             Szervező a Jelentkezők általmegadott személyes adatok valóságtartalmát a Jelentkezővel való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni. Szervező jogosult a Jelentkezőket további adatok – így a személyi (*-al jelölt) feltételek fennállására vonatkozó, továbbá a nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatok - közlésére is felhívni.

14.             Amennyiben a nyertes nem érhető ela megadott e-mail címen, a Szervező az első kapcsolat-felvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyeremények nyertese attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, helyébe tartaléknyertes lép.

15.             Anyertesek a nyeremények átvételére a nyertességről szóló értesítés kézhezvételét követően, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül jogosultak.

16.             A Szervező a nyerteseket aregisztrációnál megadott e-mail címükön keresztül értesíti a nyeremények átvételének (kiszállításának) részleteiről. A nyereményeket a Szervező futárszolgálat útján juttatja el a nyertes játékos részére.

17.             Amennyiben a nyertescselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

18.             A nyeremények másra át nemruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

19.             A Szervező a nyertesek névsorát a https://www.purina-one.hu/macska/3-hetes-sikerprogramoldalon teszi közzé. A nyertes lista a Játék lezárulását követő 30 napon belül hozzáférhető. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Jelentkezők neve jelenik meg.

20.             A részvételi-és adatkezelésiszabályzat a Sikerprogram időtartama alatt a https://www.purina-one.hu/macska/3-hetes-sikerprograminternetes oldalon érhető el, valamint információ kérhető a Nestlé Fogyasztói Szolgálat 06-80-442-881-es telefonszámán.

21.         A Regisztrációvala Jelentkező hozzájárul személyes adatai Szervező vállalat általi feldolgozásához és kezeléséhez a jelen Sikerprogram adminisztrációja, lebonyolítása céljából és a Szervező vállalat és/vagy leányvállalatai és/vagy engedélyesei és megbízottjai által küldött, kizárólag a Sikerprogramhoz kapcsolódó e-mailek fogadása céljából. A Jelentkezők személyes adatait a Szervező vállalat más módon nem használhatja fel semmilyen más célra.

A promóció lebonyolítása céljából felvett személyesadatait a promóció lebonyolítását követő fél évig őrizzük meg. A Szervező adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatait 8 évig őrizzük meg.

22.              

            A Szervező szavatolja,hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az info.hu@purina.nestle.come-mail címen. Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is.

           Résztvevő, mint a személyes adatok kezelésévelérintett írásban az alábbiakat kérelmezhetiaz adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:

 

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),

b) személyes adatai helyesbítését, és

c) személyes adatai törlését (zárolását).

 

Résztvevő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgelkapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

 

Résztvevő kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt,illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásbanköteles választ adni az Ön számára.

 Ezenkívül a Résztvevőt megilletia személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

 

           

            NemzetiAdatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

            Posta cím: 1530 Budapest, Pf.:5

            Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor22/c

            Telefon:+36 (1) 391-1400

            Fax: +36 (1) 391-1410

            Email:ugyfelszolgalat@naih.hu

            honlap:www.naih.hu

 

            Adatfeldolgozó: Profield SalesKft., promocio@profield.hu, +36-1-432-1270,1143 Budapest, Ilka utca 50.

 

23.             A Résztvevő tévesadatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Résztvevő az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért a Résztvevő helytállni tartozik.

24.             Szervező jogosult kizárni a Sikerprogrambólazt a Jelentkezőt, aki a Sikerprogramban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

25.             Amennyiben a Sikerprogram soránvisszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Sikerprogramot szüneteltesse, vagy törölje.

26.             A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha bármely, a Szervezőnekfel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Sikerprogramban való részvétel késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

27.             ASzervező kizárja felelősségét a Sikerprogrammal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

28.              A Szervező a jelen részvételi és adatkezelésiszabályzat változtatásának a jogát fenntartja.

29.             A Résztevő a Sikerprogramban valórészvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

 

 Budapest,2018 szeptember 18.

NestléHungária Kft.

Szervező