FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

PURINA ONE® „3 HETES SIKERPROGRAM”

1. PONT – SZERVEZŐ VÁLLALAT

A Nestlé Hungária Kft. Purina Állateledel üzletága – székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. (a továbbiakban „a Szervező vállalat”) – felel a „PURINA ONE® 3 Hetes Sikerprogram” működtetéséért. A jelen Sikerprogram kizárólag a www.purina-one.com linken található Purina ONE weboldalon érhető el.

2. PONT – A SIKERPROGRAM FELTÉTELEI

1) A Sikerprogramon minden nagykorú természetes személy részt vehet, aki a következő feltételek mindegyikének megfelel („Jelentkező”):

  • - a Szervező vállalat és leányvállalatai munkatársainak kivételével
  • - rendelkezik interneteléréssel
  • - van legalább egy egészséges felnőtt cicája.

2) A Sikerprogramot megelőzően a Jelentkezőnek biztosítania kell, hogy egészséges felnőtt cicáját kizárólag PURINA ONE® száraz és táppal eteti. Ajánlott tartani egy átmeneti időszakot (7-10 nap), amennyiben a cica étrendje megváltozik a korábban megszokott tápról egy PURINA ONE® termékre.

3) A Sikerprogramon való részvétellel a Jelentkező beleegyezik a Felhasználási feltételekbe. A Felhasználási feltételek be nem tartása a Sikerprogramból való kizáráshoz vezethet.

3. PONT – A JELENTKEZÉS FOLYAMATA

1) A Sikerprogramban való részvételhez a Jelentkezőknek létre kell hozniuk egy fiókot, amelyre saját belátásuk szerint feltölthetik a résztvevő cicáról készült fényképet, valamint követniük kell a www.purina-one.com weboldalon leírt folyamatot. A fényképnek meg kell felelnie a jelen Felhasználási feltételek 5. pontjában található rendelkezéseknek.

2) Cicánként csak egy jelentkezés (a „Jelentkezés”) fogadható el. A Jelentkezők több cicával is részt vehetnek a programon, de a macskák száma Jelentkezőnként semmi esetre sem lehet több, mint 5.

3) A hiányos, igazságtól eltérő, a jelen Felhasználási feltételeknek nem megfelelő és/vagy hibás adatokat tartalmazó Jelentkezés nem elfogadható, és kizárásra kerül.

4. PONT – VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS

1) A Sikerprogram befejeztével a Jelentkező benyújthatja véleményét, valamint a résztvevő cicáról készült fényképet a Sikerprogram során szerzett tapasztalatairól (a „Vélemény”). A Véleménynek meg kell felelnie a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseinek.

2) A Vélemény megalkotása során be kell tartani a 200 és 1200 karakter közötti korlátozást szóközökkel és írásjelekkel együtt. A Véleményt megfelelő szóhasználattal, mondattani, nyelvtani, gépelési és központozási hibáktól mentesen kell megfogalmazni. A Véleménynek eredetinek kell lennie, részben sem tartalmazhat más forrásból, különösen a PURINA ONE® márka weboldaláról származó reprodukciót.

3) Használható, jó minőségű fényképet kell benyújtani, amely a sikerprogramban résztvevő cicáról készült, és gazdája véleményét támasztja alá. A fényképnek a Jelentkező cicáját, illetve cicáit kell ábrázolnia a PURINA ONE® termékek fogyasztásával töltött legalább három hetes időszakot követően, hogy szemléltesse a PURINA ONE® termékek fogyasztása során tapasztalt változásokat (a „Befejező fénykép”). A Véleménynek meg kell felelnie a jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseinek.

5. PONT – A BEFEJEZŐ FÉNYKÉPPEL ÉS A VÉLEMÉNNYEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

1) A Befejező fényképnek meg kell felelnie a következő követelményeknek:

  • - Az egész cica legyen jól látható, és csak ő szerepeljen a képen
  • - A cica megfelelő környezetben legyen látható, emberek és oda nem illő tartozékok nélkül, és ne viseljen nyakörvet
  • - A cica nem mehetett át kozmetikai átalakuláson, mint például a karom eltávolítása, és ne szerepeljen veszélyes vagy bármely más nem elfogadható helyzetben
  • - A benyújtott fénykép formátuma .jpg vagy .gif legyen, és a mérete ne legyen nagyobb, mint 2 MB
  • - A kép használhatóságát, minőségét a Szervező vállalat ítéli meg (élesség/világítás)
  • - Legyenek egyértelműen valódiak (nem fotómontázs eredményei)
  • - Nem képezhetik harmadik félhez tartozó szellemi vagy ipari tulajdonjog tárgyát, pl. szerzői jog, védjegy, bejegyzett design stb.

2) A Befejező fénykép és a Vélemény nem lehet pornográf vagy szexuális jellegű, nem mutathatja erőszak jeleit, nem lehet vulgáris, és meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak, a jó erkölcs és/vagy a közrend szabályainak.

6. PONT – A VÉLEMÉNY MODERÁLÁSA

1) A Jelentkezők elfogadják, hogy a Befejező fénykép és a Vélemény moderálás tárgyát képezi a jelen Felhasználási feltételek 4. és 5. pontja szerint, tehát a Befejező fényképet és a Véleményt felülvizsgálja a Szervező vállalat a weboldalon történő nyilvánosságra hozatalt megelőzően.

2) Amennyiben a Befejező fénykép vagy a Vélemény nem felel meg a követelményeknek a jelen Felhasználási feltételek szerint, a Szervező vállalat fenntartja a jogot arra, hogy nem hozza azt nyilvánosságra, a PURINA ONE márka arculatának okozott károkért való kártalanítás jogának sérelme nélkül.

3) A moderátor által teljesen vagy részlegesen elutasított Befejező fénykép és Vélemény érvénytelennek tekintendő. A jelentkezők ezután újra jelentkezhetnek egy másik Befejező fényképpel vagy Véleménnyel ugyanazon folyamat szerint, és a moderálás feltételeinek megfelelően.

7. PONT – A FÉNYKÉP ÉS VÉLEMÉNY HASZNÁLATI JOGA

1) A Befejező fénykép feltöltésével és a Vélemény benyújtásával a Jelentkező garantálja, hogy ő a Befejező fénykép és a Vélemény szerzői jogának tulajdonosa, és legjobb tudomása szerint a Befejező fénykép és a Vélemény eredeti alkotás, nem pedig másolat, és nem sérti harmadik fél szerzői jogát vagy bármely harmadik fél tulajdonjogát.

2) A Jelentkező ezúton kizárólagos, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, örökös és globális engedélyt ad a Szervező vállalat, valamint anya- és leányvállalatai számára a Befejező fénykép és a Vélemény használatára, közzétételére és kereskedelmi használatára a Sikerprogram keretében saját belátása szerint, a keresztnév feltüntetésével, globális szinten, minden médiafelületen – például az interneten, a közösségi médiában, a nyomtatott sajtóban, televíziós hirdetésekben – bármely típusú ellenszolgáltatás vagy további értesítés, valamint a Jelentkező és bármely harmadik fél jóváhagyásának további kérelmezése, és a használat számának korlátozása nélkül.

8. PONT – A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BE NEM TARTÁSA

A csalás, csalás kísérlete, vagy a jelen Felhasználási feltételek be nem tartása a Jelentkező azonnali és automatikus kizárását vonja maga után, és a Szervező vállalat fenntartja a jogot arra, hogy bírósági eljárást indítson.

9. PONT – FELMONDÁS – A SIKERPROGRAM MÓDOSÍTÁSA

Vis maior vagy rendkívüli, a Szervező vállalaton kívül álló okok miatt bekövetkező körülmények esetén a Szervező vállalat fenntartja magának a jogot a Sikerprogram teljes vagy részleges megszüntetésére, elhalasztására, kibővítésére, lerövidítésére és módosítására. A Jelentkezők értesítést kapnak a jelen Felhasználási feltételek minden módosításáról.

10. PONT – EGYÉB FELTÉTELEK

A Szervező vállalat és tisztségviselői, igazgatói, ügynökei, képviselői és munkavállalói („együttesen a „Megjelent felek”) nem felelősek az elveszett, későn beküldött, rossz helyre benyújtott, sérült, ellopott, megváltoztatott, elrontott, hibás, hiányos, késedelmes vagy be nem érkezett Jelentkezésekért, amelyek mindegyike érvénytelennek tekintendő. A Megjelent felek nem felelősek a Sikerprogrammal kapcsolatos információ és anyag feltöltésével vagy letöltésével kapcsolatos problémákért, illetve az elektronikus berendezések, számítógépes online rendszerek, szerverek vagy kiszolgálók, számítógépes hardverek vagy szoftverek, illetve telefonvonalak kapcsán jelentkező bármely egyéb problémáért, a Szervező vállalatnak beküldött Jelentkezések beérkezésének internetes vagy a Weboldalhoz kapcsolódó műszaki hiba, forgalom vagy torlódás miatti meghiúsulásáért, illetve bármely egyéb műszaki problémáért, beleértve a távközlési problémákat, bármely félreértést vagy hibát, illetve a sikertelen, elveszett, késedelmes, hiányos, elrontott vagy rossz helyre küldött kommunikációs anyagokat, amelyek korlátozhatják a Jelentkező képességét a Sikerprogramon való részvételre. A Megjelent felek nem felelnek semmilyen típusú egyéb hibáért vagy meghibásodásért, függetlenül attól, hogy az hálózati, nyomtatással kapcsolatos, tipográfiai jellegű, ember okozta, vagy bármely más módon kapcsolódik a Sikerprogramhoz, beleértve korlátozás nélkül azokat a hibákat vagy meghibásodásokat, amelyek a Sikerprogram adminisztrációjával kapcsolatosan merülnek fel, valamint a fotók és a Sikerprogramhoz kapcsolódó egyéb anyagok hibás feltöltését.

11. PONT – A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az összegyűjtött személyes adatok a Sikerprogram megszervezéséhez szükségesek. A Jelentkezéssel a Jelentkező hozzájárul személyes adatai Szervező vállalat általi feldolgozásához és kezeléséhez a jelen Sikerprogram adminisztrációja céljából és a Szervező vállalat és/vagy leányvállalatai és/vagy engedélyesei és megbízottjai által küldött, kizárólag a Sikerprogramhoz kapcsolódó e-mailek fogadása céljából. A Jelentkezők személyes adatait a Szervező vállalat más módon nem használhatja fel semmilyen más célra. A személyes adatok a Sikerprogram befejeztével törlésre kerülnek, kivéve, ha a Jelentkező hozzájárulást adott személyes adatai felhasználására egyéb célokra is. A Szervező vállalat köteles tiszteletben tartani minden vonatkozó adatvédelmi jogszabályt.

12. PONT – VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A Sikerprogram, valamint a kapcsolódó Felhasználási feltételek Magyarország jogszabályai hatálya alá esnek. Minden, a Sikerprogrammal kapcsolatos, békés úton nem rendezhető vita a Magyarország területén illetékes törvényszék elé terjesztendő.